Masterat

 

Programe de studii

Programul de masterat se încadrează la domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul de studii universitare de masterat Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ramura de știință Inginerie electrică, electronică și telecomunicații. Limba de predare este limba engleză.

 

Programul se adresează în principal studenților absolvenți ai unui ciclu de licență din domeniile Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Calculatoare și tehnologia informației, Automatică și informatică aplicată, Inginerie electrică și calculatoare și Informatică dar poate fi urmat și de absolvenți ai unor programe cu profil apropiat.

 

Programul de master va asigura dobândirea de deprinderi și competențe pentru o carieră profesională/de cercetare pentru proiectarea și implementarea securității cibernetice la nivel de organizație, local, național și regional. Pregătirea specialiștilor în securitate cibernetică va fi bazată pe prezentarea conceptelor de securitate cibernetică, infrastructuri critice, securitate informațională și pe dobândurea de abilități practice în ce privește determinarea amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților de securitate cibernetică și de gestionare rapidă și eficientă a sistemelor în cazul unor incidente de securitate. Suntem prima universitate din țară care oferă un program de masterat denumit Cyber Security cu un conținut care răspunde cerințelor societății moderne puternic informatizate.

 

Discipline studiate
Securitatea cibernetică a sistemelor și serviciilor informatice, Fundamente de criptografie scenarii de aplicare Cryptography, Tipuri de atacuri și amenințări cibernetice, Gestionarea identității și accesului în spațiul virtual, Gestionarea incidentelor de securitate cibernetică, Securitatea infrastructurilor critice. Vezi lista completă

 

Perspective după finalizarea studiilor
Specialiști în domeniul științei și ingineriei, Specialiști in tehnologia informației și comunicațiilor. Ocupația Inginer de securitate cibernetică nu este încă definită în COR; evoluția societății umane către o societate informațională în care internetul și tehnologiile aferente, conectivitatea și impunerea Industry 4.0, atrage după sine nevoia de specialiști în acest domeniu.

 

Plan de învățământ

Programul de studii de masterat Sisteme Electrice Avansate (SEA), cu predare în limba engleză, se încadrează în domeniul de studii Inginerie Electrică și are o durată de 2 ani (120 de credite). Programul asigură aprofundarea, în vederea obținerii de competențe pentru o carieră profesională, precum și dezvoltarea capacităților de cercetare științifică, ca bază pregătitoare pentru studiile doctorale. Obiectivul general al programului de master îl constituie formarea de specialiști cu competențe la nivel european în domeniul Ingineriei Electrice, care să satisfacă nevoile de resurse umane înalt calificate cerute la nivel local și național de unitățile economice, de servicii, de proiectare și de cercetare în domeniu, cu perspective de colaborare națională și internațională.
Discipline studiate (selecție): Analiză și procesare de semnal, Controlul convertoarelor electronice de putere, Sisteme de stocare a energiei pentru rețele electrice, Sisteme de propulsie electrice, Microrețele electrice inteligente, Centrale fotovoltaice, Sisteme integrate de senzori pentru aplicații în ingineria electrică, Sisteme digitale de monitorizare a calității energiei. Pentru lista completă a disciplinelor vezi Planul de învățământ.
Perspective după finalizarea studiilor: inginer de concepție pentru sistemele electrice; inginer de mentenanță; manager energetic; specialiști în domeniile: energii regenerabile, managementul energiei, măsurări electrice.

 

Plan de învățământ

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe pentru o carieră profesională /de cercetare în interacțiunea ramurilor de știință și tehnologie de electronică, comunicații digitale și ingineria calculatoarelor. Totodată, se urmărește formarea de capabilități de a administra și a transforma contextul de studiu sau de lucru la cerințe noi, neprevizibile, care solicită abordări strategice noi în situația dinamică a tehnologiei în electronica programată, cu extensii și către comunicațiile digitale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor.

 

Discipline studiate: În primul semestru se studiază discipline comune celor două direcții ale masteratului, cum ar fi Tehnologii software pentru testarea sistemelor, Comutatoare de pachete, apoi se continuă cu discipline specifice, adică Rețele neurale, Comunicații mobile, Modelare de rețele, Arhitecturi moderne de procesoare și controlere. Componenta de cercetare este reprezentată de discipline ca Practica de cercetare sau Creativitate și inventică.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Proiectant inginer electronist, Inginer proiectant comunicații, Cercetător în comunicații, Inginer de cercetare în comunicații sau electronică, Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator, manager de proiect, Administrator de rețea de calculatoare, Inginer de sistem software, Operator de rețea şi servicii pentru telecomunicații fixe şi mobile, Integratori de servicii ICT, Constructori de echipamente de telecomunicații, Integratori de sisteme, Dezvoltatori de soluții SW integrate

 

Plan de învățământ

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie sistemelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

Competențe dezvoltate:
- să modeleze, configureze, proiecteze și implementeze componente structurale (hardware și software);
- să studieze și să utilizeze tehnici de procesare digitală a imaginilor și de recunoaștere a formelor;
- să analizeze și să proiecteze sisteme inteligente de control;
- să cunoascã și să utilizeze sisteme de comunicații digitale.

Posibilități de angajare după absolvire
Mediul economico-social al regiunii Brașov, care are nevoie de specialiști pregătiți în domeniul automaticii și tehnologiilor informatice, precum și cerințele la nivel național în acest domeniu, care depășesc cu mult oferta de specialiști la ora actuală; putem enumera firme și organizații de profil IT&C și Automaticã: Siemens Romania, IBM, Oracle, Microsoft, Route 66, STS, Romtelecom, ABB, PSI Control, Cuadripol, Rolem, Ina Schafler, NTT Data, Mondly, Stabiplan etc. Este de așteptat ca studenții sã aibã calitățile și îndemănârile de a excela în dezvoltarea/aplicarea sistemelor automate, software și de comunicații, în cercetare, predare sau business în domeniile studiate.

 

Plan de învățământ