Masterat

 

Programe de studii

Programul de masterat se încadrează la domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul de studii universitare de masterat Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ramura de știință Inginerie electrică, electronică și telecomunicații. Limba de predare este limba engleză.

 

Programul se adresează în principal studenților absolvenți ai unui ciclu de licență din domeniile Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Calculatoare și tehnologia informației, Automatică și informatică aplicată, Inginerie electrică și calculatoare și Informatică dar poate fi urmat și de absolvenți ai unor programe cu profil apropiat.

 

Programul de master va asigura dobândirea de deprinderi și competențe pentru o carieră profesională/de cercetare pentru proiectarea și implementarea securității cibernetice la nivel de organizație, local, național și regional. Pregătirea specialiștilor în securitate cibernetică va fi bazată pe prezentarea conceptelor de securitate cibernetică, infrastructuri critice, securitate informațională și pe dobândurea de abilități practice în ce privește determinarea amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților de securitate cibernetică și de gestionare rapidă și eficientă a sistemelor în cazul unor incidente de securitate. Suntem prima universitate din țară care oferă un program de masterat denumit Cyber Security cu un conținut care răspunde cerințelor societății moderne puternic informatizate.

 

Discipline studiate
Securitatea cibernetică a sistemelor și serviciilor informatice, Fundamente de criptografie scenarii de aplicare Cryptography, Tipuri de atacuri și amenințări cibernetice, Gestionarea identității și accesului în spațiul virtual, Gestionarea incidentelor de securitate cibernetică, Securitatea infrastructurilor critice. Vezi lista completă

 

Perspective după finalizarea studiilor
Specialiști în domeniul științei și ingineriei, Specialiști in tehnologia informației și comunicațiilor. Ocupația Inginer de securitate cibernetică nu este încă definită în COR; evoluția societății umane către o societate informațională în care internetul și tehnologiile aferente, conectivitatea și impunerea Industry 4.0, atrage după sine nevoia de specialiști în acest domeniu.

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie electrică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studiile se desfășoară în limba engleză.

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe pentru o carieră profesională /de cercetare în interacțiunea ramurilor de știință și tehnologie de electronică, comunicații digitale și ingineria calculatoarelor. Totodată, se urmărește formarea de capabilități de a administra și a transforma contextul de studiu sau de lucru la cerințe noi, neprevizibile, care solicită abordări strategice noi în situația dinamică a tehnologiei în electronica programată, cu extensii și către comunicațiile digitale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor.

 

Discipline studiate: În primul semestru se studiază discipline comune celor două direcții ale masteratului, cum ar fi Tehnologii software pentru testarea sistemelor, Comutatoare de pachete, apoi se continuă cu discipline specifice, adică Rețele neurale, Comunicații mobile, Modelare de rețele, Arhitecturi moderne de procesoare și controlere. Componenta de cercetare este reprezentată de discipline ca Practica de cercetare sau Creativitate și inventică.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Proiectant inginer electronist, Inginer proiectant comunicații, Cercetător în comunicații, Inginer de cercetare în comunicații sau electronică, Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator, manager de proiect, Administrator de rețea de calculatoare, Inginer de sistem software, Operator de rețea şi servicii pentru telecomunicații fixe şi mobile, Integratori de servicii ICT, Constructori de echipamente de telecomunicații, Integratori de sisteme, Dezvoltatori de soluții SW integrate

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie sistemelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).