Licență

 

Programe de studii

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie electrică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Abolvirea acestui program de studii asigură formarea deprinderilor specifice unui inginer de profil electric: aplicarea adecvată a cunoştintelor fundamentale din electrotehnică, analizarea şi proiectarea instalatiilor, echi¬pamentelor şi maşinilor electrice, cunoaşterea şi utilizarea unor pachete de programe pentru proiectarea instalatiilor, echi¬pamentelor şi maşinilor electrice, cunoaşterea arhitecturii calculatoarelor, perifericelor şi a retelelor de calculatoare, cunoaşterea şi aplicarea de tehnici de măsurare pentru sistemele electrice, cunoaşterea şi aplicarea de metode de control şi automatizare a proceselor industriale.

 

Discipline studiate: teoria circuitelor electrice, programare, mașini electrice, electronică de putere, măsurări electrice, instalații electrice, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer electrotehnic, inginer proiectant instalații electrice, inginer proiectant mașini și echipamente electrice, inginer măsurări, achiziții și procesare de date, inginer proiectant sisteme de comandă și control.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria electrică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în proiectarea şi modelarea circuitelor electrice şi electronice de putere, în exploatarea rețelelor de calculatoare, în dezvoltarea de aplicații pentru automatizări şi control industrial. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei, prin imbinarea ingineriei electrice şi a ştiinței calculatoarelor.

 

Discipline studiate: matematică, informatică, echipamente electrice, electronică de putere, achizitii de date, microcontrollere, rețele de calculatoare, automatizări industriale, maşini electrice, monitorizarea şi diagnoza echipamentului electric auto, transmisii de date şi protocoale etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de exploatare şi mentenanță a sistemelor regenerabile, instalațiilor electrice, automatizărilor şi controlului industrial în companii multinaționale, datorită programului în limba engleză.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Electronică, Telecomunicatii și Tehnologii Informationale. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Specific programului este faptul că asigură o pregătire echilibrată în domeniul hardware și software în vederea proiectării sistemelor înglobate (embedded) care în prezent intră în componenta majoritătii sistemelor electronice și de calcul. Pivotul principal în pregătire este constituit din discipline legate de sisteme pe bază de calculator în jurul căruia se grupează discipline de aplicatii. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea profesiilor în domeniul IT, foarte căutate în prezent pe piata muncii.

 

Discipline studiate: La început se studiază discipline fundamentale, apoi cele specifice cum sunt de exemplu electronica digitală și analogică, discipline despre structura calculatoarelor și microcontrolerelor, proiectarea circuitelor integrate, software și discipline de aplicatii.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Dezvoltarea actuală a firmelor de proiectare și productie electronică a dus la creșterea cererii pentru studentii absolventi ai acestui program. Absolventii au competentele necesare pentru a ocupa pozitii de inginer în domeniul IT, atât în partea software cât și în cea hardware, atât în proiectare cât și în productie.

Acest program de studii se încadrează în domeniul de licență Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de analiză, dezvoltare şi conducere a activităților din domeniul telecomunicațiilor, prin utilizarea de medii software specifice, monitoare şi emulatoare de protocol pentru comunicațiile digitale fixe şi mobile, comunicațiile industriale şi telematică, precum și abilitatea de a configura, testa, exploata şi administra sisteme de comunicații, de a elabora arhitecturi şi planuri de rețele integrate de comunicații şi de calculatoare. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul tehnologiilor informatice și de comunicații (ICT).

 

Discipline studiate: matematică, informatică, electronică, rețele de calculatoare, tehnologii Cloud, programarea serviciilor Internet, programarea aplicațiilor mobile etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: angajarea în firme naționale şi multinaționale în domeniul ICT sau în domeniul serviciilor - comunicații industriale, bancare, medicale, transporturi, energetică; suport şi mentenanță - angajare la operatori, în firme de consultanță sau înființarea de IMM proprii; angajare în comunicațiile speciale - civile sau militare, cu accent pe securitatea datelor şi a rețelelor integrate de calculatoare şi de comunicații.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Calculatoare și tehnologia informației. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de abordare a componentelor fundamentale pentru mediile software: compilatoare, asambloare, simulatoare, sisteme de operare, competențe de analiză, proiectare şi utilizarea componentelor pentru electronica programată: microprocesor, microcontroller, procesoare digitale de semnal, interfețe, memorii și competențe de analiză, proiectare şi experimentarea sistemelor digitale, a sistemelor de calculși a sistemelor pe bază de calculator (embedded systems). Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul IT.

 

Discipline studiate: algoritmi şi limbaje de programare, programare logică și funcțională, baze de date, electronic analogică, electronic digitală, bazele comunicațiilor, microprocesoare, sisteme embedded, inteligență artificială, proiectare VLSI.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții programului de studii Calculatoare pot să profeseze ca inginer proiectant de calculatoare, specialist îndomeniul proiectării asistate de calculator, inginer de cercetare în calculatoare, proiectant sisteme informatice, programator de sisteme informatice, inginer de system și alte ocupații din domeniul IT.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria sistemelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a tehnicilor de proiectare asistată pe calculator, ori de proiectare, implementare și mentenanță a rețelelor de calculatoare, pentru aplicații de automatică şi informatică aplicată. Finalizarea acestui program de studii permite absolvenților abordarea următoarelor profesii: inginer pentru dezvoltare de sisteme automate; inginer pentru sisteme şi echipamente de automatizare; inginer de dezvoltare software pentru conducerea proceselor; proiectant de sisteme automate şi de sisteme informatice.

Acest program de studii se încadrează în domeniul de licență Calculatoare și tehnologia informației. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Mecatronică și robotică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).